Kategorijos
 
Gamintojai
 
Partneriai

 

 
Prekių krepšelis
Jūsų krepšelis dar tuščias
 
Ypatingos
DSC PC585 DSC PC585
36.40 €  
 

Duomenų apsauga

Asmens duomenų rinkimas, tvarkymas, saugojimas

Elektronas.lt gerbia kiekvieno Jūsų teisę į privatumą. Jūsų asmens duomenys (vardas, pavardė, adresas, telefono numeris, elektroninio pašto adresas ir kita elektroninėje parduotuvės užsakymo formoje nurodyta informacija) renkami ir tvarkomi tam, kad būtų galima:

 • apdoroti Jūsų prekių užsakymus;
 • išrašyti finansinius dokumentus;
 • išspręsti problemas, susijusias su prekių pateikimu ar pristatymu;
 • įvykdyti kitus sutartinius įsipareigojimus.

Užsakymo formoje Jūs privalote pateikti išsamius ir teisingus asmens duomenis.

Tvarkydamas ir saugodamas Jūsų asmens duomenis Elektronas.lt įgyvendina organizacines ir technines priemones, kurios užtikrina asmens duomenims apsaugą nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo.

Elektronas.lt gali statistiniais tikslais naudoti su Jūsų asmeniu tiesiogiai nesusijusius duomenis, t.y. duomenis apie įsigytas prekes. Tokie statistiniai duomenys bus renkami ir tvarkomi taip, kad neleistų atskleisti Kliento asmens tapatybės arba kitų asmens duomenų, pagal kuriuos būtų galima nustatyti asmens tapatybę.

Asmens duomenų perdavimas trečiosioms šalims

Elektronas.lt pasilieka teisę perduoti informaciją trečiosioms šalims:

 • tik spręndžiant problemas, susijusias su prekių pateikimo ar pristatymo tikslų įgyvendinimu;
 • tik Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

 Privatumo politika

Ši privatumo politika reglamentuoja elektroninės parduotuvės Elektronas.lt (toliau -Elektronas.lt) kliento (toliau - Jūs, Jūsų, Jums) pagrindinius asmens duomenų rinkimo, tvarkymo ir saugojimo principus bei tvarką. Jūsų asmens duomenų rinkimą, tvarkymą ir saugojimą nustato ši privatumo politika, Lietuvos Respublikos Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas ir kiti teisės aktai.

Elektronas.lt vadovaujasi šiais pagrindiniais asmens duomenų tvarkymo principais:

 • Asmens duomenys renkami apibrėžtais ir teisėtais tikslais.
 • Asmens duomenys tvarkomi tiksliai ir sąžiningai.
 • Asmens duomenys tvarkomi teisėtai, t.y. tik tais atvejais, kai: a) duomenų subjektas duoda sutikimą, t.y. sutinka laikytis Elektroninės prekybos taisyklių; b) sudaroma arba vykdoma sutartis, kai viena iš šalių yra duomenų subjektas; c) Elektronas.lt įpareigota tvarkyti asmens duomenis pagal įstatymus; d) asmens duomenis reikia tvarkyti dėl teisėto intereso, kurio siekia Elektronas.lt arba trečiasis asmuo, kuriam teikiami asmens duomenys, ir jei duomenų subjekto interesai nėra svarbesni.
 • Asmens duomenys nuolat atnaujinami.
 • Asmens duomenys saugojami ne ilgiau, nei to reikalauja nustatyti duomenų tvarkymo tikslai.
 • Asmens duomenis tvarko tik tie darbuotojai, kuriems suteikta tokia teisė.
 • Visa informacija apie tvarkomus asmens duomenis yra konfidenciali.
 • Apie asmens duomenų tvarkymą Vyriausybės nustatyta tvarka pranešama Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai.

Informacijos ar pretenzijų perdavimas

Jūs, leidęs tvarkyti savo asmens duomenis, turite teisę reikalauti pakeisti asmens duomenis arba sustabdyti jų tvarkymą, išskyrus saugojimą, kai duomenys tvarkomi nesilaikant įstatymų. Gavę Jūsų prašymą dėl asmens duomenų tvarkymo, ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo Jūsų kreipimosi dienos, Elektronas.lt pateiks Jums atsakymą. Nagrinėjami tik tie prašymai dėl asmens duomenų tvarkymo, kurie pateikiami raštu.

Privatumo politikos keitimas

Elektronas.lt turi teisę iš dalies ar visiškai pakeisti Privatumo politiką apie tai pranešdama elektroninėje parduotuvėje. Privatumo politikos papildymai ar pakeitimai įsigalioja nuo jų paskelbimo dienos, t.y. nuo tos dienos, kai jie yra patalpinami elektroninės parduotuvės sistemoje.

Jeigu Jūs nesutinkate su nauja Privatumo politikos redakcija, Jūs turite teisę jos atsisakyti raštu su sąlyga, kad Jūs prarandate teisę naudotis elektroninės parduotuvės Elektronas.lt paslaugomis. Jei po Privatumo politikos papildymo ar pakeitimo Jūs ir toliau naudojatės Elektronas.lt teikiamomis paslaugomis, laikoma, kad Jūs sutinkate su nauja redakcija.